0b. 1970 – 1971 A-Esk 103 Verkbat Li 70-3; Fotoreportage Bill Nijhuis. Opkomst Willem III, Oef Wildbaan en Wieltrack, Schietserie

29 January 2021 By wordpress103cv